החזר מס עכשיו

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד, להפחית את שיעור מס ההכנסה המנוכה משכרם. תיאום מס עשוי לאפשר חיסכון כזה במס, גם לעובדים שעברו בין עבודות במהלך שנת המס. לכן היה והייתם מובטלים בחלק משנת המס, החלפתם מקומות עבודה, או שעבדתם ביותר ממקום עבודה אחד, ייתכן ואתם זכאים להחזרי מס. כמובן, על מנת למנוע את הצורך לשלם מס הכנסה ביתר, ניתן לבצע תיאומי מס כבר בתחילת שנת המס, מול רשות המיסים. במדריך להלן נסביר בפרוטרוט מהו תיאום מס? כיצד תיאום המס מאפשר חיסכון משמעותי בהוצאות המיסוי? ומהי הדרך לבצע תיאומי מס כדי למקסם את הכנסתכם מעבודה? מומלץ מאוד לקרוא ולהכיר.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

מהו תיאום מס? למה זה טוב?

תיאום במס הוא הליך שבא כאמור, לאפשר לעובדים שכירים שלא עבדו בחלק משנת המס, עברו בין מעסיקים במהלכה, או עבדו אצל יותר ממעסיק אחד, להקטין את שיעור המס שיידרשו לשלם למס הכנסה. התועלת בהפחתת חבות המס ברורה מאליה: ככל שמקוזזים משכר העובד פחות כספים לטובת מס הכנסה, כך ההכנסה המגיעה לכיסו של העובד בפועל, היא גבוהה יותר.

 

למה משתלם לעשות תיאום מס?

כאשר מתוך שכרו של עובד משולם מס הכנסה, ניכוי המס מבוצע על בסיס הערכה משוערת של היקף הכנסתו השנתית הכוללת של העובד. היות וחישוב המס המדויק שיש לנכות משכר העובד, מבוצע על סמך סכום הכנסותיו של הנישום בפועל, ניתן להגיע לסכום המיסים המדויק רק לאחר ששנת המס הסתיימה וניתן לסכום את כל משכורותיו של העובד. אולם הלכה למעשה, תשלומי המס מנוכים על ידי המעסיק משכר העובד בשיטה של ניכוי במקור, ולא בסוף שנת המס.

חישוב זה מתבצע על בסיס הערכה של צפי השכר של העובד שממנו נגזר שיעור המס השנתי המשוער. כך יכול המעסיק לנכות משכרם של עובדיו את המס ולהעבירו למס הכנסה מדי חודש בחודשו.

הבעיה מתחילה, כאשר עובד מועסק אצל שני מעסיקים או יותר, במידה ובמהלך שנת המס העובד עובר בין מקומות עבודה, או במקרה שבו אדם לא עבד בחלק משנת המס. בכל אחד מהמקרים הנ"ל, עשוי להיווצר מצב שבו התחשיב שהמעביד ביצע לטובת ניכוי המס במקור, היה גבוה באופן ניכר מהשכר שהעובד השתכר בפועל. כפועל יוצא – המס שנוכה מהשכר בחישוב שנתי, היה גבוה בהרבה מהסכום שהעובד אמור היה לשלם למס הכנסה על סמך הכנסתו השנתית הממשית.

 

התועלת בתיאום מס

באמצעות תיאום המס, תוכל רשות המיסים לגבות מהעובד את תשלומי המס השוטפים בהתאם למדרגת המס שאליה הוא מגיע בפועל, על בסיס החישוב הכולל של הכנסותיו משני מקומות עבודתו ביחד.

פתרון זה עדיף על ברירת המחדל לפיה הנישום נדרש לשלם מס הכנסה בשיעור של 50 אחוזים (בהתאם למדרגת המס המקסימלית), בגין השכר המשולם לו בידי המעסיק השני שלו. על ידי הגשת בקשה לביצוע תיאום במס הכנסה כבר במועד תחילת העסקתו של העובד במקום עבודתו השני, או לחילופין – בהגשת הבקשה כבר בתחילת שנת המס, ניתן יהיה להימנע מתשלום מס עודף מדי חודש.

 

מי עוד עשוי להפיק תועלת מתיאום מס?

מעבר למקרים שמנינו לעיל, שבהם ייתכן ששיעור המס שנוכה מהמשכורת איננו משקף כראוי את הכנסתו השנתית של העובד, ישנם מספר מקרים נוספים שבהם הליך תיאום המס עשוי לסייע לחיסכון במיסים:

  • תיאומי מס לעצמאים במעמד שכיר (קרי, עובדים המנהלים עסק עצמאי במקביל לעבודתם כשכירים).
  • תיאמי מס למקבלי קצבת פרישה במקביל למשכורת.
  • תיאומי מס לבעלי הכנסה מיגיעה אישית (הכנס ממשכורת או משכר עבודה) לצד הכנסה שאינה מיגיעה אישית, כגון הכנסה מדמי שכירות, הכנסה מתמלוגים כנגד שימוש בזכויות יוצרים, וכן הלאה.

 

התהליך לביצוע תיאום מס

ביצוע התאמות מס, מצריך מילוי של טופס בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכוי המס על ידי פקיד שומה (טופס 116). בטופס זה ידווח הנישום על מצבו התעסוקתי ומסגרת העסקתו אם הוא מועסק בידי כמה מעסיקים שונים. הבקשה תוגש בצירוף אישורים רלוונטיים כדוגמת תלושי משכורת מהמעסיקים השונים.

תיאום המס יכול להתבצע אף על ידי הגשת דוח שנתי למס הכנסה, ובו פירוט של כלל הכנסות הנישום לאורך שנת המס. את הדוח השנתי מגישים לאחר שהסתיימה שנת המס, בגין שנת המס הקודמת לשנת ההגשה. בעקבות הגשת הדוח מתבצע רטרואקטיבית חישוב מדויק של שיעור המס שאותו נדרש העובד לשלם בגין הכנסותיו. כאשר מבצעים תיאום במס הכנסה בשיטה זו, לא אחת מתבקש שקיים פער בין היקף המס ששולם במצטבר במהלך שנת המס, לבין שיעור המיסים בחישוב שנתי. במקרה ומדובר על הפרש לטובתו של הנישום, מס הכנסה יזכה אותו בהחזרי מס, שהם תשלום של ההפרש בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.

 

היכן ניתן להגיש בקשות לתיאומי מס?

ישנם 4 ערוצים עיקריים שדרכם ניתן להגיש בקשה לתיאום מס:

  1. הגשת הבקשה לתיאום המס באתר רשות המיסים באינטרנט.
  2. הגשת הבקשה לתיאום המס ישירות למשרד פקיד השומה באזור מגוריו של הנישום.
  3. הגשת הבקשה לתיאום המס באמצעות אחד המעסיקים של העובד.
  4. הגשת הבקשה לתיאום המס באמצעות רו"ח מייצג או יועץ מס.

 

מה ההבדל בין תיאום מס והחזר מס?

לא אחת, אנשים נוטים לבלבל בין המונחים "תיאומי מס" ו- "החזרי מס". תיאום המס הוא תהליך המתבצע כאמור, כאשר עולה הצורך בהסדרת שיעור המס שנישום חייב בו, על רקע ריבוי מקורות הכנסה, או שינויים בהכנסות במהלך שנת מס נתונה. החזר מס, לעומת זאת, הוא תהליך שבא לאפשר לנישום לקבל זיכוי ממס הכנסה, בעקבות עמידה בתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

על אף השוני בין המונחים הללו, לעיתים הם מצטלבים, כאשר מתבצעת גביית מס עודף מנישום שלא ביצע תיאום מס במועד. במקרה כזה, ישנה אפשרות להגשת דוח שנתי למס הכנסה עם תום שנת המס, ולקבל החזר מס בגין הפרשי הגבייה.

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה