החזר מס עכשיו

חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא "חוק מס ערך מוסף". מדובר בחוק שנחקק בשנת 1975 ומטיל מס עבור כל עסקה שמתקיימת בתחומי ישראל. מס ערך מוסף חל הן על עסקאות מכר של מוצרים, הן על מכירת שירותים, והן על יבוא סחורות לארץ. גובה המע״מ זהה עבור סוגי העסקאות השונים ומשתנה לעיתים על פי החלטות הממשלה. כיצד חוק המע"מ בא לידי ביטוי בישראל? באילו הקשרים בדיוק הוא תקף? מיהם העסקים החייבים בתשלום מע"מ ומי פטור ממנו או רשאי לשלם מע"מ אפס? כל התשובות בשורות הבאות.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

מה אומר חוק מס ערך מוסף?

חוק מס ערך מוסף קובע שמס בשיעור 17 אחוזים ממחיר המוצר, יוטל כנגד כל עסקה שבמסגרתה נמכרים מוצרים או שירותים. מס ערך מוסף נקרא כך, היות והוא ממסה את הערך המוסף אשר נצבר בגין המוצר / השירות במהלך השלבים השונים בשרשרת הייצור וכפועל יוצא של השיווק. לצורך העניין, כשמוצר סופי כלשהו נמכר ללקוחות, נקבע המחיר שלו על פי הערך שאותו המוצר מספק ללקוח.

ערך זה הוא לרוב גבוה יותר מעלותם על הרכיבים שמהם המוצר עשוי ומהעבודה שהושקעה ביצירתו. לכן, ניתן לומר כי במסגרת תהליך ההכנה של המוצר, הוא למעשה צובר ערך נוסף שנובע מעצם ייצורו. זהו בעצם הערך שעליו מוטל מס הערך המוסף.

 

ההבדל בין עוסקים פטורים לעוסקים מורשים בחוק מס ערך מוסף

עבורנו כצרכנים הפרטיים, מוכר מס הערך המוסף בעיקר בתור תשלום שמתווסף למוצרים ולשירותים שאנו רוכשים. רבים מאיתנו גם מודעים לכך שגביית מס ערך מוסף היא תלויית מקום, וכי באילת אין צורך לשלם אותו.

יחד עם זאת, למס הערך המוסף ישנה חשיבות רבה לא רק עבור הצרכן הפרטי, אלא גם בעבור בעלי עסקים עצמאיים בישאל, ובייחוד עבור אלו שמחזור ההכנסות שלהם הוא מצומצם יחסית.

 

מי הם העסקים החייבים בתשלום מע"מ ומי פטור ממנו

עסקים במדינת ישראל, נחלקים כיום לשני סוגים עיקריים: עוסקים פטורים ועוסקים מורשים. העוסקים הפטורים, הם עסקים שמחזור עסקאותיהם בחישוב שנתי, אינו עולה על התקרה הקבועה בחוק, העומדת כיום על 99,893 ש"ח (נכון לשנת 2021).

בהיותם כאלו, עוסקים פטורים אינם נדרשים לגבות מע"מ מלקוחותיהם, בגין המוצרים או השירותים שהם מוכרים להם. מכאן השם "עוסק פטור", הנגזר מכך שעסקים בעלי מחזור עסקאות שנתי שאינו מגיע לתקרת הפטור, פטורים מתשלום מע"מ ומגבייתו.

עוסקים מורשים, לעומת זאת, הם עסקים שמחזור הכנסותיהם השנתי חורג מתקרת הפטור שסכומ הוזכר לעיל. לכן על פי חוק מס ערך מוסף, הם חייבים בגביית מע"מ מלקוחותיהם. עם זאת, לעסקים במעמד עוסק מורשה, ישנה אפשרות לקזז את מס הערך המוסף שהם משלמים בגין הוצאותיהם העסקיות, ולהזדכות עליו.

בסיכומו של דבר, העוסקים המורשים נדרשים להעביר את רשות המיסים את סכומי המע"מ שהם גבו מלקוחותיהם ורשאים להזדכות על חלק מהמע"מ שהם שילמו לעוסקים מורשים אחרים (וחברות בע"מ) שמהם הם רכשו טובין ושירותים המהווים הוצאה מוכרת במע"מ.

למותר לציין כי עוסקים פטורים אינם רשאים לגבות מע"מ מלקוחותיהם. לפיכך – אין להם אפשרות גם לקזז את המע"מ שהם משלמים בין הוצאותיהם העסקיות, והם נדרשים לשלמן במלואן.

 

כיצד מתבצעת גביית המע"מ על פי חוק מס ערך מוסף?

המע"מ הוא סכום המתווסף לעלותו הסופית של המוצר או השירות, במעמד הרכישה שלו. פירוש הדבר הינו, שעוסק מורשה או חברה בע"מ אשר מוכרים מוצרים או שירותים, נדרשים לגבות עבורם מחיר שכולל את מחירו של המוצר / השירות בהתאם לערכם, ועל גבי מחיר זה, להוסיף מס בשיעור של 17 אחוזים, הנגזרים מתוך עלותו הבסיסית של המוצר. ניתן לומר אם כן, שהמע"מ אינו סכום שבעל העסק משלשל לכיסו, אלא משמש כגורם מתווך המעבירו לרשות המיסים בלבד.

 

באילו תרחישים ניתן לקבל פטור ממע"מ על פי חוק מס ערך מוסף?

בחוק מס ערך מוסף, ישנם כמה סוגי טובין ושירותים שרכישתם איננה כרוכה בתשלום מע"מ:

  • השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים. החרגה זו בתוקף רק בעבור דמי שכירות בדירה, ואינה תקפה להשכרת חדרים בבתי מלון.
  • עסקאות שמבוצעות בידי עוסקים פטורים, למעט עסקאות נדל"ן.
  • סוגים ספציפיים של עסקאות בארגונים ללא כוונת רווח.

 

מלבד אלו, שר האוצר רשאי להגדיר פטור מתשלום מע"מ על סוגי עסקאות נוספים שלא נזכרו במסגרת חוק מס ערך מוסף. חשוב לחדד ולומר כי בדומה למקרה של עוסק פטור שאיננו רשאי להזדכות על המע"מ ולכן גם איננו רשאי לגבותו מלקוחותיו, כך גם בעסקות הפטורות ממע"מ, שבהן המוכר אינו רשאי לגבות מהקונה את המס הנ"ל ואיננו יכול גם להזדכות עליו.

 

חוק מס ערך מוסף ועסקאות במע"מ אפס

בנוסף לסוגי העסקאות שיש עליהן פטור ממע"מ, חוק מס ערך מוסף מגדיר גם סוגים של עסקאות שהמע"מ עבורן יהיה מע"מ בשיעור 0 אחוזים. לרוב מדובר יהיה על עסקאות מול גורמים שאינם ישראליים, כמו במקרה של השכרת רכבים או שירותי אירוח לתיירים שהם תושבי חוץ. כמו כן, ישנם סוגים מסוימים של מוצרים ששר האוצר הגדיר שהם אינם חייבים במע"מ.

עיקר ההבדל בין עסקאות הפטורות ממס ערך מוסף ובין עסקאות עם מע״מ אפס, הוא מבחינת צד המוכר בעסקה. במקרה בו מס הערך המוסף בעסקה הוא מע"מ 0, למוכר ישנה אפשרות לגבות מהלקוח מחיר מופחת בגין הטובין או השירות שהוא מספק לו.

אולם עדיין תהיה לו, למוכר, האפשרות לנכות את המע"מ בגין עסקאות אחרות שהוא ביצע שהיו חייבות במע"מ. באופן זה לבעלי עסקים ישנה האפשרות להציע מחירים תחרותיים לקהל לקוחותיהם, ובאותה העת לחסוך בהוצאות העסקיות.

על מה עברנו עד עכשיו?
תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד,