fbpx
החזר מס עכשיו

פטור ממס

מס הכנסה הוא תשלום שהממשלה גובה מכלל אזרחיה בגין הכנסותיהם. גם חברות וגם אנשים פרטיים נדרשים לשלם מס על בסיס שיעור רווחיהם מעבודתם, ממשלח ידם או ממקורות אחרים. עם זאת, ישנם אזרחים בישראל הזכאים בכפוף לעמידתם בתנאי זכאות המוגדרים בחוק, לקבלת פטור ממס הכנסה. במדריך הבא נסביר מי הם אותם זכאים, מהם תנאי הזכאות לקבלתו, וכיצד ניתן לממש את הזכות.

למי מגיע פטור ממס על פי החוק בישראל?

החוק בישראל קובע כי ישנן 3 קבוצות אוכלוסייה עיקריות שעשויות להיות זכאיות לקבלת פטור ממס הכנסה מטעמים בריאותיים, והן:

 • עיוורים
 • נכים בעלי 100% נכות
 • נכים ששקלול הליקויים הבריאותיים שלהם, מגיע במצטבר ל 90% נכות ומעלה

 

קבוצות אלו פטורות ממס הכנסה עד לגובה התקרה הקבועה בחוק (כ- 570,000 שקלים לשנה עבור הכנסות מעבודה ו- 60,000 שקלים לשנה עבור הכנסות שאינן נחשבות כהכנסות מעבודה).

קבלת פטור ממס באופן רטרואקטיבי

נכים קשים עשויים להיות זכאים לקבלת פטור באופן רטרואקטיבי, בתנאים מסוימים. מדובר בהחזרי מס ההכנסה בגין תשלומי מס ההכנסה שהנישום שילם במהלך 6 השנים שחלפו. זכאות זו תקפה הן למי שעובד בהווה והן לגמלאים, שפרשו זה מכבר מעבודתם בהגיעם לגיל הפרישה, ומשלמים מס הכנסה באמצעות קצבאות הפנסיה שלהם.

פטור ממס לשכירים לעומת עצמאים

עובדים שכירים רשאים לבקש החזרי מס באופן רטרואקטיבי בגין פטור ממס שלא נוצל. זאת למשך עד שש שנים אחורה ממועד קבלת הפטור בגין נכותם, כולל שנת המס הנוכחית. עובדים עצמאיים או בעלי שליטה, וכל מי שהגיש דוח שנתי למס הכנסה, רשאים לבקש החזר מס רטרואקטיבי בגין פטור ממיסים על נכות רפואית שלא מומש.

זאת למשך עד שלוש שנים ממועד הגשת הבקשה, כשבמקרים מסוימים אפשרי לבקש החזרי מס רטרואקטיבית במשך תקופה ארוכה יותר. תקופת הזכאות להחזרי מס רטרואקטיביים, היא בהתאם למועד שבו נקבעה דרגת הנכות המזכה בפטור במס הכנסה.

שווי הפטור

שווי הפטור ממיסים בגין בעיה רפואית חמורה, הוא בדרך כלל משמעותי ועשוי להגיע לסכומים של מאות אלפי ש"ח ויותר.

כיצד נקבעים אחוזי הנכות המזכים מפטור ממס?

לצורך קביעת אחוז הנכות המזכה בפטור, על הנכה להגיש בקשה להופעה בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי ושובר לתשלום אגרה. זאת באמצעות משרדי פקיד השומה באזור מגוריו.

לאחר שהמבקש ישלם את האגרה וימלא את טופס הבקשה, עליו להגיש למוסד לביטוח לאומי את אישור התשלום עם טופס הבקשה בצירוף אישורים רפואיים רלוונטיים. בהמשך לכך יזומן המבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית לשם קביעת דרגת נכותו.

הגורמים שרשאים לקבוע דרגת נכות לצורך קבלת הפטור

ישנם גורמים שונים בישראל, המוסמכים לקבוע את שיעור הנכות של המבקש לצורך קבלת הפטור ממיסים, והם:

 • ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה במוסד לביטוח לאומי
 • ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי לענייני נכות כללית, נפגעי פעולות איבה, תאונות עבודה וזכויות מתנדבים.
 • ועדה רפואית במשרד הביטחון.
 • ועדה במשרד האוצר לעניין חוק נכי המלחמה בנאצים או החוק לפיצוי נכי רדיפות הנאצים והחוק לפיצוי נפגעי גזזת.

תנאי הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה

אזרח בישראל יהא זכאי לקבלת פטור כאמור לעיל, במידה ונקבעה לו נכות רפואית בהיקף של 100 אחוזי נכות, למשך 6 חודשים ויותר. להלן סוגי הליקויים הרפואיים שנכות מלאה לתקופה זו, מזכה בגינם בפטור הנ"ל:

 • עיוורון
 • סרטן
 • השתלת לב
 • השתלת ריאה
 • השתלת כליה
 • שימוש בדיאליזה

גם מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור משוקלל של 90 אחוזי נכות ומעלה, בגין כמה סוגי נכויות שנוצרו בשל ליקויים רפואיים שונים, יהיה זכאי לקבלת פטור ממס הכנסה. להלן כמה מסוגי הליקויים הרפואיים הנפוצים שמזכים בפטור בחישוב כולל:

 • מחלות לב
 • דום נשימה בשינה
 • סוכרת עם סיבוכים
 • אי ספיקת כליות
 • מחלת פרקינסון
 • טרשת

זאת בכפוף לכך שהנכות המשוקללת בשיעור האמור, נקבעה לתקופה בת 6 חודשים ויותר. היקף הפטור כנגזרת של תקופת הנכות שנקבעה היקף הפטור לו זכאיות קבוצות האוכלוסייה הנ"ל, הוא כדלקמן:

 • נכה שנכותו נקבעה למשך שנה ויותר זכאי יהיה למלוא הסכום.
 • נכה שנכותו נקבעה למשך 184 ועד 364 יום , זכאי יהיה לפטור חלקי – ומוגבל לסכום שלא יעלה על 60,000 שקלים.
 • נכה שנכותו נקבעה למשך פחות מ- 184 יום לא יהיה זכאי לפטור כלל.

סייגים לתנאי הזכאות לפטור

ישנם מספר סייגים לזכאות לפטור במס הכנסה שחשוב להכירם, והם:

 • הפטור ניתן בגין נכות רפואית בלבד, ולא בגין נכות תפקודית.
 • לשם ההופעה בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת הנכות, חובה לפנות דרך פקיד השומה במס הכנסה. כלומר, אין אפשרות להגיש את הבקשה בביטוח הלאומי.
 • את דרגת הנכות שנקבע בידי הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי צריך להמיר לאישור של מס הכנסה. במסמך זה יופיעו דרגת הנכות, משך הפטור והיקף ההכנסה הפטורה.
 • לעיוורים ישנה אפשרות לקבלת הפטור מבלי שיידרשו להופיע בפני ועדה רפואית.
 • הפטור ניתן להחלה גם עבור הכנסות מפריסה של פיצויי פיטורים.
 • הפטור איננו מתבטל במסגרת עריכה של חישוב מס מאוחד. במסגרת זו הכנסתו של בן הזוג בעל הנכות תעבור אל בן הזוג הרשום בחזקת הכנסה פטורה.
 • ניתן להגיש בקשה להחזרי מס רטרואקטיביים בגין שנים קודמות למשך תקופה שלא תעלה על 7 שנים ממועד קבלת אישור הפטור (כולל שנת המס הנוכחית).

בעלי נכות רפואית? ייתכן ואתם זכאים גם להחזרי מס

בעלי נכות רפואית עשויים להיות זכאים לא רק לפטור ממס הכנסה, אלא גם להחזרי מס רטרואקטיביים, עבור שנות מס קודמות. נכים שנמצאו זכאים להחזרי מס, יקבלו אותם לחשבון הבנק שלהם בתוספת תשלומי ריבית והצמדה. לבדיקת זכאותכם להחזרי מס בגין נכות רפואית ניתן לפנות ליועצי מס המתמחים בנושא.

על מה עברנו עד עכשיו?