החזר מס עכשיו

פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר

כאשר עובד שכיר מפוטר מעבודתו, הוא זכאי על פי החוק בישראל לקבל הודעה מוקדמת לפני סיום העסקתו בפועל, ולהמשיך לעבוד כרגיל עד למועד סיום ההעסקה שבו הוא עודכן. אולם במקרים שבהם המעסיק אינו מעוניין שהעובד ימשיך להגיע לעבודתו, אלא חפץ בניתוק יחסי העבודה מולו באופן מיידי, עליו לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת. זוהי למעשה משכורת המשולמת לעובד למשך פרק זמן המוגדר בחוק, ממועד קבלת ההודעה ועד לסיום העסקתו בפועל. היקפו של תשלום זה נקבע כתלות בוותק של העובד במקום עבודתו, בשכרו ובהיקף המשרה בה הועסק. בתנאים מסוימים עשוי גם עובד שהתפטר להיות זכאי לקבלת חלף הודעה מוקדמת. מטרתו של תשלום זה בשני המקרים, היא לאפשר לעובד העומד לעזוב את מקום עבודתו, שהות מספקת להיערכות לשינוי הקרב במצבו התעסוקתי ולהשלכות הכלכליות הנגזרות מכך. חלף הודעה מוקדמת משולם לעובד לצד תשלומים נוספים המשולמים בסיום יחסי ההעסקה, לרבות פיצויי פיטורין ופדיון ימי חופשה. סכומים אלו הם במעמד של תשלומים מיוחדים מהמעסיק שבתנאים מסוימים ניתן לקבל בגינם הטבות מס. בסקירה הבאה נסביר כיצד ניתן לקבל פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

מי זכאי לפטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר?

עובדים שפוטרו או התפטרו מעבודתם שמעסיקם ויתר מרצונו על המשך העסקתם בתקופת ההודעה המוקדמת, יוכלו לקבל פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר. זאת במידה ושולם להם חלף הודעה מוקדמת לעובד שפוטר או התפטר. זוהי זכות הניתנת באופן אוטומטי לעובדים בישראל.

 

מהו "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר?

כאשר מעסיק בישראל מעוניין לפטר עובד, החוק מחייב אותו להודיע לעובד על כך מראש ובכתב. משך ההודעה המוקדמת נקבע כתלות בפרק הזמן בו הועסק העובד אצל אותו מעסיק, כאשר מרגע מתן ההודעה ועד סיום ההעסקה בפועל – המעסיק מחויב לספק לעובד את מלוא תנאי ההעסקה שהיה זכאי לקבל טרום ההודעה על פיטוריו הקרבים. יחד עם זאת, החוק מאפשר למעסיקים לוותר על עבודתם של עובדים בתקופה של ההודעה המוקדמת ולבחור לסיים את העסקתם מיידית.

זאת בתנאי שישלמו לעובד המפוטר בגין תקופת ההודעה המוקדמת שלא ניתנה, שכר מלא. זהו למעשה, "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר. מנגד, גם עובדים חייבים על פי החוק בישראל להודיע מראש למעסיקיהם על החלטתם להתפטר מעבודתם.

על אותו משקל, כאשר עובד מודיע למעסיק בכתב על התפטרותו המתוכננת, ומעסיקו מבקש לנתק באופן מיידי את יחסי העבודה במקום להמשיך בהעסקת העובד לאורך תקופת ההודעה המוקדמת – יידרש המעסיק לשלם "חלף הודעה מוקדמת" לעובד. זאת למרות העובדה שסיום יחסי ההעסקה היה ביוזמתו של העובד שהתפטר. בשני המקרים העובד זכאי יהיה לפטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר, כפי שנסביר בשורות הבאות.

 

המעמד המיוחד של תשלום "חלף הודעה מוקדמת" במס הכנסה

חלף הודעה מוקדמת, הוא כאמור, תשלום המשולם לעובד שכיר לקראת סיום עבודתו אצל מעסיק, על רקע פיטורין (או על רקע התפטרות, בנסיבות מסוימות). מאחר ומדובר בתשלום המשולם חד פעמית על רקע סיום יחסי ההעסקה, נחשב חלף ההודעה המוקדמת כתשלום מיוחד, שיש לו מעמד יוצא דופן מבחינת מיסוי. על פי דיני המס, חלף הודעה מוקדמת לעובד איננו הכנסה סטנדרטית מעבודה אלא "מענק הון שהתקבל בגין פרישה".

להגדרת תשלום זה כתקבול הוני, ישנה למעשה השפעה על שיעור המס שיש לגבות על פי החוק בישראל, בגינו. כך בתנאים שיפורטו בהמשך, ניתן לקבל פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר.

 

באילו תנאים יינתן פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר?

ככלל, כל סכום שמעסיק משלם לעובדיו חייב במס הכנסה, ששיעורו נקבע בהתאם למדרגות המס הרלוונטיות לשכר העובד. יחד עם זאת, לעתים מתאפשרת קבלת החזר מס או אפילו פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר. לשם קבלת הפטור, נדרשים דמי ההודעה המוקדמת לעמוד בתנאים להלן:

  1. הסכום הכולל של התשלומים המיוחדים ששולמו לעובד בגין סיום העסקתו (קרי – דמי ההודעה המוקדמת לצד פיצויי פיטורין נזילים המשולמים לעובד בנוסף לכספי הפיצויים בקרן הפנסיה או קופת הגמל, פדיון ימי מחלה ומענק פרישה) איננו עולה על השכר לחודש אחד בגין כל שנת העסקה (על פי שכרו האחרון של העובד).
  2. הסכום הכולל של התשלומים המשולמים לעובד בפועל בגין סיום העסקתו איננו חורג מהתקרה הקבועה בחוק לעניין זה, שנכון לשנת 2021, עומדת על סכום של 12,340 שקלים לכל שנת העסקה.

 

במידה והסכומים המשולמים לעובד בשל סיום העסקתו אינם חורגים מן התקרה הקבועה בחוק (המחושבת כמכפלה של 12,340 שקלים במספר שנות ההעסקה של העובד), אפשר לבקש שהפטור ממס הכנסה יוגדל עד ל- 1.5 משכורות בגין שנת עבודה, עד לתקרה בת 12,340 שקלים עבור כל שנה בה העובד הועסק אצל המעסיק האמור.

 

על איזה הסכום הניתן פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר

הפטור ממס הכנסה על תשלום חלף הודעה מוקדמת, ינתן בגין הסכום המלא, במידה וגובה חלף ההודעה המוקדמת יחד עם יתר התשלומים המיוחדים שהעובד מקבל בעקבות סיום העסקתו, לא חורג מתקרת הפטור הקבוע בחוק, היינו – שכר עבודה לחודש בודד כפול כמות שנות העבודה, ועד 12,340 שקלים כפול כמות שנות העבודה.

 

פריסת מס בחריגה מתקרת הפטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר

במקרים שבהם סכום חלף ההודעה המוקדמת ביחד עם יתר התשלומים המיוחדים אשר משולמים לעובד בגין סיום העסקתו, חורגים מתקרת הפטור הקבועה בחוק, ישנה אפשרות לבקש לפרוס את התשלום למס הכנסה לאורך מספר שנים.

על מה עברנו עד עכשיו?