החזר מס עכשיו

פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים

סיום העסקה במקום עבודה, ללא קשר לנסיבות שבהן הדבר מתבצע, הוא אירוע משמעותי ביותר בחייו של עובד. כאשר אדם מסיים את תקופת עבודתו אצל מעסיק מסוים, הדבר מחייב אותו לקבלת החלטות שונות הנוגעות לעתידו הפיננסי ולהסדרת כלל הזכויות המגיעות לו על רקע סיום ההעסקה. בין הזכויות הללו ישנם פדיון ימי חופש, הכספים שנצברו בקופת הגמל או קרן הפנסיה של העובד, כספי קרן ההשתלמות (ככל והמעסיק פתח עבור העובד כזו), וכספי פיצויים. מדובר בלא מעט כספים החייבים במס, כאשר לאופן הטיפול בהם (משיכת הכספים או הותרתם במכשיר החיסכון שאליו הופקדו), ישנה השפעה על שיעור המס שאותו העובד יידרש לשלם בגינם. במדריך הבא נדון בסוגיה החשובה: באילו נסיבות תתאפשר קבלת פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים. חשוב לקרוא ולהכיר.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

מה חשוב לדעת על פיצויי פיטורים?

החוק בישראל קובע שכל עובד המפוטר מעבודתו, זכאי לקבל פיצויי פיטורים, למעט מקרי פיטורין על רקע נסיבות יוצאות דופן (למשל, עובד שמעל בכספי החברה או ביצע עבירות פליליות חמורות במסגרת העסקתו). מטרת פיצויי הפיטורים המשולמים לעובד, היא לסייע לעובדים להיערך לשינוי הקרב במצבם התעסוקתי הכרוך באובדן מקור הכנסתם.

תשלום זה מעניק לעובד שהות לחיפוש עבודה חדשה, כאשר גובהם של תשלומי הפיצויים הוא כתלות בוותק של העובד בעבודתו. במרבית המקרים, קבלת פיצויי פיטורים מותנית בתקופת העסקה של 12 חודשים לפחות אצל המעסיק המפטר. זאת למעט מקרים חריגים, שבהם אפשר להוכיח שהפיטורין בוצעו במכוון לפני שנשלמה שנת ההעסקה הראשונה, על מנת להתנער מחבות תשלום פיצויי הפיטורין לעובד.

כך או כך, היקף פיצויי הפיטורין מחושב בהתאם לגובה משכורת העובד האחרונה, המוכפלת בשנות הוותק שלו במקום עבודתו. כיום כספי הפיצויים מופקדים בידי המעסיק בשוטף לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה או קופת הגמל של העובד. בשורות הבאות נגלה כיצד ניתן לקבל פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים.

 

תנאי הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים

ככלל, פיצויי פיטורים לעובד הם כספים החייבים בתשלום מס הכנסה, בדומה לכל הכנסה אחרת מיגיעה אישית. פיצויי הפיטורים מחושבים כאמור, בהתאם למדרגת המס של העובד, על פי הכנסתו הכוללת בחישוב שנתי. יחד עם זאת, ישנם מקרים ספציפים שבהם העובד עשוי להיות זכאי לקבלת החזרי מס ואף פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים. זאת בהינתן והוא עומד בתנאי הזכאות הבאים:

  1. סך התשלומים המשולמים לעובד לרגל סיום העסקתו, לרבות פיצויי הפיטורין, מענק פרישה, חלף הודעה מוקדמת ופדיון ימי המחלה (כאשר העובד מועסק בארגון המאפשר זאת), לא חורגים ממכפלת שכרו החודשי האחרון של העובד במספר שנות העסקתו במקום העבודה המפטר. מחישוב זה ניתן להפחית את סכום הפיצויים שהעובד מחליט להותיר בקרן הפנסיה או קופת הגמל, ולייעד לרצף פיצויים או לרצף קצבה (עוד על כך בהמשך).
  2. סכום התשלומים הכולל המשולם לעובד לרגל סיום העסקתו, אינו עולה על התקרה הקבועה בחוק, העומדת על 12,340 שקלים לכל שנת עבודה (נכון לשנת 2021).

 

היה והסכום הכולל שאותו קיבל העובד, אינו חורג מתקרת הפטור המוגדרת בחוק, אך הוא גבוה מהמכפלה של שכר העובד האחרון בשנות הוותק שלו, ישנה האפשרות לבקש להגדיל את סכום הפטור ממס הכנסה כך שיכסה סכום שווה ערך ל- 1.5 משכורות, בגין כל שנה לעבודתו של העובד. זאת עד לתקרת הפטור שהזכרנו לעיל בגין כל שנת העסקה.

הפטור תקף לכלל כספי הפיצויים שהעובד זכאי לקבל, בין שמדובר בכספים שמשולמים לעובד ישירות מידי המעסיק, ובין שמדובר בכספי פיצויים שהופקדו למען העובד בקרן הפנסיה או קופת הגמל.

 

פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים החורגים מהתקרה

במקרים שבהם סכומם של פיצויי הפיטורים חורג מגובה התקרה הקבועה בחוק, ניתן לבקש לקבל פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים בגין הסכום הנמוך מתקרת הפטור, ולשלם בגין יתרת הסכום, מס הכנסה בשיעור המתאים למדרגת המס הרלוונטית לעובד.

 

הטבות מס חלופיות לפטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים

בנוסף לאפשרות לקבלת פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים עד לתקרה שהחוק קובע, ישנן פעולות שונות שניתן לבצען על מנת להקטין את חבות המס בגין כספי פיצויי הפיטורים. להלן האפשרויות המקובלות:

 

פריסה של תשלומי הפיצויים למשך כמה שנים

זהו פתרון שיכול לתרום להקטנת חבות המס בגין פיצויי פיטורין. ניתן לבצע פריסה כזו גם רטרואקטיבית וגם לפרוס את תשלום הפיצויים למשך השנים הבאות. כמות התשלומים (שנות הפריסה) האפשרית נקבעת כתלות בוותק של העובד במקום העבודה המפטר, כאשר לרוב תתאפשר שנה אחת של פריסה בגין כל ארבע שנות ותק.

התועלת הגלומה בפריסת הפיצויים, היא בכך שהדבר מאפשר לחלק את סכום הפיצויים הכולל בין שנות מס שונות, ובאופן זה – להפחית את שיעור המס השנתי שהועבד נדרש לשלם, לעומת המקרה שבו העובד בוחר למשוך את כל סכום הפיצויים במשיכה הונית. במקרה של פריסת פיצויי הפיטורים, אפשר לבצע משיכה של סכום הפיצויים הפטור ממס הכנסה במועד הפיטורין, ואת היתר (הסכום שאינו פטור ממס) לבקש לפרוס לאורך כמה שנים, בהתאם לזכאותו של העובד.

 

ייעוד הכספים לרצף קצבה

עובדים שאינם חפצים במשיכת כספי הפיצויים, ומעדיפים לקבלם כחלק מקצבת הפנסיה החודשית שתשולם להם בגיל פרישתם מעבודה, רשאים לבקש ייעוד של כספי הפיצויים למסלול שנקרא "רצף קצבה". פירוש הדבר הינו שהכספים הללו יתווספו לסכום הנחסך לקצבת הפנסיה. כדי לעשות זאת, על העובד לוודא שהפיצויים הופקדו בידי המעסיק במכשיר חיסכון משלם קצבה, וכן להגיש טופס רלוונטי. כך במועד הפרישה יוכל העובד למשוך את כל הכספים הזכאים לפטור ממס הכנסה ולהותיר את היתר בקופה שממנה תשולם קצבת הפנסיה החודשית שלו.

 

ייעוד הכספים לרצף פיצויים

חלופה נוספת שיכולה לצמצם את חבות המס בגין פיצויי הפיטורין לעובד, נקראת ייעוד כספים לרצף פיצויים. פתרון זה מאפשר לצרף את פיצויי הפיטורים שנצברו לזכות העובד ממקום עבודתו הקודם אל כספי הפיצויים שהתקבלו מהמעביד האחרון. זאת לשם משיכה של מלוא הסכום בהמשך – בין אם בתור קצבה ובין אם במשיכה הונית בסיום ההעסקה. התועלת העיקרית בייעוד הכספים לרצף פיצויים, גלומה בכך ששיעור הפטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים נוטה לעלות במרוצת השנים.

על מה עברנו עד עכשיו?