fbpx
החזר מס עכשיו

פטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים

פקודת מס הכנסה בישראל, מזכה בעלי תעודת עיוור או 100 אחוזי נכות בפטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים. גם בעלי נכויות בשיעור נמוך יותר, עשויים להיות זכאים לקבלת פטור ממס הכנסה לנכים על פי סוג הכנסתם ושיעור הנכות שלהם. גם נכים שטרם נקבעו להם אחוזי נכות מעבודה אך סובלים מפגיעה רפואית כלשהי, רשאים לבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית המשותפת של המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה, לשם קבלת הטבת המיסוי הרלוונטית.

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מה אומרת פקודת מס הכנסה לגבי הפטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים?

בסעיף 9 (5) בפקודת מס הכנסה, נקבעו תנאים מוגדרים שבהתקיים אחד מתוכם לפחות, אפשר לקבל את הפטור ממס ההכנסה לנכים או לעיוורים. בין התנאים הללו ישנם:

 • עיוורון
 • 100 אחוזי נכות
 • 90 אחוזי נכות מפגיעה באיברים על פי חישובים מיוחדים
 • 89 אחוזי נכות קבועה על פי חישובים מיוחדים.

 

מהם החישובים המיוחדים לעניין הפטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים?

החישובים המיוחדים לעניין הפטור ממס הכנסה לנכה או עיוור, הם מבחנים שבאים לאמוד את זכאותו של נישום לקבלת הטבת המס הנ"ל בהתאם לחוקי משנה נוספים כגון חוק הנכים, חוק התגמולים, החוק לשירותי סעד, ואחרים. למותר לציין כי הפטור ממס הכנסה לנכה או לעיוור רלוונטי למי שלוקה בנכות רפואית בלבד ולא בנכות תפקודית. בנוסף, קבלת הפטור תתאפשר אך ורק במידה ותקופת הנכות היא בת 184 ימים לפחות ועד לתקרת ההכנסות.

מדובר בתקרה שמשתנה ומתעדכנת מדי שנה, כאשר לכל סוג של הכנסה קיים תחשיב אחר שלפיו נקבעת התקרה. לכן הפטור ממס במקרה של עיוור או נכה שהכנסותיו מגיעות מיגיעה אישית כדוגמת משכורת או הכנסה מעסק, יהיה שונה מהפטור ממס במקרה של עיוור או נכה שהכנסותיו מגיעות ממקורות אחרים כגון הכנסות מריבית או משכר דירה. באופן זה, בעצם, קורה שאדם שהנכות הכוללת שלו אינה עולה על 184 ימים לא יקבל פטור ממס הכנסה לנכים או עיוורים.

 

התנאים לקבלת פטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים

אם לסכם את הוראות החוק שהצגנו לעיל לעניין הזכאות לפטור ממס הכנסה לנכה או עיוור, אזי הזכאות לקבלתו תתאפשר בתרחישים שלהלן:

תרחיש ראשון: עמידה בשני תנאי הסף הבאים במצטבר:

 • אחוז הנכות של העיוור / הנכה נע בין 90 ל- 100 אחוזי נכות.
 • תקופת הנכות שנקבעה לעיוור / לנכה היא בת שנה ויותר.
 • הכנסתו אינה חורגת מ- 608,400 ש"ח.

 

תרחיש שני: עמידה בשני תנאי הסף הבאים במצטבר:

 • תקופת הנכות שנקבעה לעיוור / לנכה היא בת 185 ימים ועד 364 ימים.
 • הכנסתו אינה חורגת מ- 72,960 ש"ח.

 

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת פטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים?

מימוש הזכות לקבלת הפטור ממס הכנסה לנכים ועיוורים, תתבצע כדלהלן:

 

עבור נישום עיוור

יוגש למשרד פקיד השומה טופס של בקשה לקבלת פטור ממס לצד צילום של תעודת עיוור או העתק נאמן למקור מפרוטוקול ועדה רפואית.

 

עבור נישום נכה או עיוור ללא אחוזי נכות

יש להגיש בקשה להופעה בפני ועדה רפואית מטעם מס הכנסה ובפיקוח הביטוח הלאומי. חשוב לחדד ולומר שהליקויים שבגינם יקבעו אחוזי נכות מטעם הוועדה הנ"ל, הם אך ורק ליקויים רפואיים ולא ליקויים תפקודיים.

 

האם ניתן לבקש פטור במס הכנסה לנכים או עיוורים רטרואקטיבית?

בהחלט! ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור במס הכנסה לנכים או לעיוורים בגין 6 השנים שקדמו לשנת המס הנוכחית.

 

איך מגישים בקשה להופעה מול ועדה רפואית לשם קבלת הפטור?

לשם קבלת הזימון להופעה בפני הוועדה הרפואית לקבלת הפטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים, יש למלא במשרד פקיד השומה אליו משויך הנכה / העיוור, טופס בקשה לקבלת פטור מס (טופס 1516) לצד טופס בקשה להופעה מול ועדה רפואית. יש להגיע למקום עם תעודת הזהות של הנישום.

אילו פרטים חשוב לכלול בטופס הבקשה להופעה מול ועדה רפואית? במעמד זה, יש לציין את המחלות והליקויים הגופניים עמם מתמודד הנישום בעבר ובהווה. אילו מסמכים יש לצרף לטופס הבקשה? לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • כתב ויתור סודיות
 • שובר אגרה עם חותמת הבנק
 • כל מסמך רפואי שעשוי להיות רלוונטי
 • תעודת נכה / תעודת עיוור / תעודת לקוי ראייה

 

מה קורה לאחר הבדיקה בוועדה הרפואית?

לאחר הבדיקה הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי ומס הכנסה, הודעה בדבר החלטת הוועדה תישלח לכתובתו של מגיש הבקשה. ככל שהבקשה לפטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים, אושרה, פקיד השומה ידאג לעדכן בהחלטת הוועדה לגבי שיעור הזכאות (מלא או חלקי) בהתאם לפקודת מס הכנסה.

נישומים שהכנסתם משולמת על ידי מעסיק אחד, יקבלו אישור כללי על זכאותם לפטור המיוחל, שאותו יידרשו למסור למעסיקם או לארגון משלם הקצבה שלהם, לשם מימוש הזכות בפועל. במידה והנישום מועסק במספר מקומות עבודה, בנוסף להסדרת נושא הפטור עצמו הוא יידרש גם לבצע תיאום מס.

 

האם יש כפל הקלות מיסוי למי שזכאי לפטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים?

מלבד קבלת פטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים, הזכאים יכולים גם לממש נקודות זיכוי נוספות כגון: נקודות זיכוי להורה לילד נכה או עיוור, נקודות זיכוי בגין בן זוג נכה או עיוור, ועוד.

 

תיאום מס או החזר מס בשל זכאות לפטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים שלא נוצלה

במידה והייתה לכם זכאות לקבלת פטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים שאותה לא מימשתם, תוכלו להגיש בקשה להחזרי מס בגין השנים שבהן לא ניצלתם את זכאותכם. לבקשתכם תידרשו לצרף את אישור הפטור שקיבלתם ממס הכנסה לצד האישורים הרפואיים הרלוונטיים, כדוגמת תעודת עיוור או נכה.

זאת בנוסף לתלושי השכר או הקצבאות שבמסגרתן חויבתם במס עודף. כמובן, כדי לקצר תהליכים ניתן ואף מומלץ להסתייע ביועצי מס מומחים המספקים בדיקת זכאות ראשונית להחזרי מס לנכים ולעיוורים ללא עלות.

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה