החזר מס עכשיו

מיסוי חברות

במדינת ישראל, בדומה למרבית המדינות האחרות בעולם, תאגידים במעמד של חברה בע"מ, נדרשים לשלם מס הכנסה בגין רווחיהם. מס זה ידוע כמס חברות. בסקירה להלן נסביר מהו בדיוק מיסוי חברות ועל מי הוא מוטל, איך מיסוי החברות מתבצע הלכה למעשה, מתי מיסי חברות נגבים, מהו שיעור המס הנגבה מחברות כיום, וכיצד ניתן לקבל הקלות מס והחזרי מס על מיסי חברות בישראל.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

מהו מיסוי חברות ועל מי הוא מוטל?

מיסוי חברות הוא הליך גבייה של מס הכנסה בגין הרווח שמייצרות חברות בע"מ במדינת ישראל. מס זה נגבה גם מחברות פרטיות, גם מחברות ציבוריות, גם מחברות ממשלתיות ואגודות ציבוריות, ואף מחברות זרות.

על מי מוטל מיסוי חברות?

בפקודת מס הכנסה מוגדר "מס חברות" בתור מס המוטל על "חבר בני אדם" שהינו, על פי הגדרת החוק – כל גוף ציבורי, מאוגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותא או התאחדות, בין שאלו מאוגדות ובין אם לאו.

 

איך מיסוי של חברות מתבצע בפועל?

מיסוי חברות בישראל מתבצע כמס בשיעור מסוים אשר מוטל על כלל רווחי הארגון. פירוש הדבר הינו כי מס חברות מחושב החל מהשקל הראשון של רווחי החברה. מאחר ומיסוי החברות הוא מיסוי דו-שלבי, בשלב הראשון מס ההכנסה מחושב מתוך הרווח של החברה, ורק לאחר מכן, מוטל גם מס דיבידנדים התקף בחלוקת הרווח הנקי בין בעלי המניות בחברה בניכוי מס.

 

מס חברות – על הרווחים בלבד

חשוב לחדד ולומר כי מיסוי חברות פירושו מיסוי של רווחי החברה ולא של הכנסתה הכוללת. פירוש הדבר הינו כי אם בשנת מס נתונה, החברה לא הצליחה לייצר לעצמה רווח, היינו – הכנסותיה של החברה היו שוות להוצאותיה, החברה לא תידרש בתשלום מס הכנסה עבור אותה שנת מס.

 

מתי גביית מיסי חברות מתבצעת?

מס חברות משולם למס הכנסה אחת לחודש במסגרת תשלום של מקדמות מס הכנסה שסכומן נקבע בידי רשות המסים, או כניכוי מס במקור. בסוף שנת המס מתבצע חישוב מדויק של חבות המס של החברה, ועל פיו נקבע אם החברה שילמה מס הכנסה עודף מעבר לנדרש על פי רווחיה בפועל, או מס נמוך מדי. בהתאם לתוצאת החישוב, יקבע פקיד שומה האם החברה נדרשת לשלם שומת מס נוספת או זכאית לקבלת החזרי מס.

 

מיסוי חברות בישראל – שיעורי המס

מס החברות בשנת 2021, עומד על שיעור של 23%. להלן שיעור המס שנגבה מחברות במדינת ישראל ב- 10 השנים החולפות:

 • מס חברות לשנת 2021 – 23%
 • מס חברות לשנת 2020 – 23%.
 • מס חברות לשנת 2019 – 23%.
 • מס חברות לשנת 2018 – 23%.
 • מס חברות לשנת 2017 – 24%.
 • מס חברות לשנת 2016 – 25%.
 • מס חברות לשנת 2015 – 26.5%.
 • מס חברות לשנת 2014 – 26.5%.
 • מס חברות לשנת 2013 – 25%.
 • מס חברות לשנת 2012 – 25%.
 • מס חברות לשנת 2011 – 24%.
 • מס חברות לשנת 2010 – 25%.

 

מיסוי חברות באמצעות מקדמות מס

בהמשך לאמור לעיל, גביית מס חברות יכול להתבצע על ידי תשלום של מקדמות למס הכנסה, המשולמות מדי חודש בחודשו. מקדמות המס מחושבות כאחוז ממחזור ההכנסות של החברה בחודש שקדם לחיוב. אחוז זה נקבע על פי יחס החיוב במיסים בהתאם למחזור ההכנסות שדווח במסגרת הדוח השנתי האחרון שהוגש לרשות המיסים.

 

מיסוי חברות בניכוי מס במקור

חלק מהחברות בישראל חייבות גם בניכוי מס במקור, שפירושו בפועל הוא שמועד התשלום למס הכנסה מוקדם בחודש. ניכוי המס במקור מתבצע על ידי לקוחות החברה שמנכים מתוך התשלום שהם מעבירים לה בעבור שירותיה או מוצריה, את מס החברות ומשלמים אותו ישירות למס הכנסה.

 

האם תאגידים בישראל חייבים במיסים נוספים מעבר למיסי חברות?

מלבד מס חברות, ישנם מיסים מסוגים נוספים המוטלים על חברות בע"מ בישראל. למשל, מס דיבידנד המוטל בבואם של בעלי המניות של החברה, למשוך את הרווחים שנותרו בחברה לאחר שנוכה מהם מס חברות.

מלבד מס החברות ומס הדיבידנדים, ישנו כמובן גם מס ערך נוסף המוכר לכל בתור מע"מ. מס זה מוטל על חברות בע"מ בדומה לעוסקים מורשים והן נדרשות לגבות אותו מלקוחותיהן ולגלגל אותו אל המדינה. כך קורה שבפועל מי שנושא בנטל המע"מ הלכה למעשה הוא הצרכנים הסופיים של מוצרי או שירותי החברה.

בנוסף לאלו, ישנם מיסים אחרים הנגזרים מבעלות על נכסים שונים וחלים על חברות בישראל. אולם אלו תקפים גם לנישומים יחידים ולעוסקים פטורים ומורשים. למשל: מיסי מקרקעין, מס רווחי הון וכיוצא באלו.

 

האם ישנן הקלות מס על מיסי חברות?

על מנת להקטין את חבות המס של חברה בע"מ, יש לנכות משיעור המס שהחברה צריכה לשלם על בסיס רווחיה, את הטבות המיסוי שלהן היא זכאית. לדוגמא, החוק לעידוד השקעות ההון בישראל, מעמיד הטבות מס נאות לרשות חברות בע"מ שמשקיעות במפעלים מסוגים מסוימים, בכפוף לקריטריונים שנקבעו במשרד הכלכלה והתעשייה. חברות העומדות בתנאי הזכאות שקובעים בחוק, יכולות ליהנות מהפחתה בת 16% ממס החברות שהן חייבות בו, ואף להפחתת מס החברות לשיעור מס חברות נמוך במיוחד, העומד על 7.5% בלבד – ככל שהמפעל ממוקם באחד מאזורי הפיתוח המוגדרים בחוק.

 

כיצד ניתן לקבל החזרי מס בגין מיסוי חברות?

ככלל, קבלת החזרי מס בגין מיסי חברות תתאפשר במידה והחברה שילמה מס עודף במהלך שנת מס מסוימת. במידה ובסוף שנת המס מסתמן שהחברה שילמה מס ביתר במסגרת המקדמות החודשיות למס הכנסה, היא תוכל לקבל החזר מס. הדבר נכון כמובן, גם כאשר חלים שינויים בשיטת המיסוי, בעקבות כניסתן של תקנות חדשות לתוקף הנוגעות להקלות במיסוי חברות.

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד,