החזר מס עכשיו

למי מגיע ניכוי השתלמות וספרות מקצועית?

כחלק מדיווח על ההוצאות העסקיות, חשוב לבצע הבחנה בין הוצאות מוכרות לצורכי מס, שהן הוצאות שבעל העסק חייב להוציא לטובת ייצור הכנסתו, לבין "הוצאות מעורבות" – שהן הוצאות המשמשות גם לצרכים עסקיים אך גם לצרכים אישיים. בנוסף לשתי קטגוריות ההוצאות הללו, ישנן גם הוצאות המוכרות לצורכי מס באופן חלקי, קרי – הוצאות שאינן מוכרות במלואן כהוצאה הכרחית לייצור הכנסה. לכן יש לבדוק כל הוצאה ולסווג אותה לקטגוריה הרלוונטית. כך ניתן להעריך את גובה הזכאות להחזרי מס. במדריך זה נעסוק באופן ממוקד בשאלה: למי מגיע ניכוי השתלמות וספרות מקצועית? 

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

ניכוי השתלמות וספרות מקצועית – למה זה טוב?

ניכוי של הוצאות השתלמות וספרות מקצועית, מאפשר לבעלי עסקים ובתנאים מסוימים – גם ליחידים שהם שכירים, להקטין את חבות המס שלהם, על ידי הקטנה של שורת הרווח בעסק (או הרווח השנתי ממשכורת).

 

ההצדקה לניכוי השתלמות וספרות מקצועית

בהקשר לאפשרות לנכות השתלמות וספרות מקצועית משומת המס, נשאלת השאלה: מדוע ניתן להכיר בהוצאות מסוג זה כהוצאות המוכרות במס הכנסה מלכתחילה? הסיבה לכך שהדבר מתאפשר היא שרשות המיסים מכירה בכך שעסקים עצמאיים נדרשים להוצאות כחלק ממנגנון ייצור ההכנסות שלהם.

גם השתלמויות מקצועיות מסוגים מסוימים וגם ספרות מקצועית, עשויות להיחשב כהוצאה עסקית לגיטימית, המסייעת ביצירת הכנסה, במידה ואלו עונות על דרישות החוק לעניין זה.

 

התנאים בחוק שמאפשרים הכרה בהשתלמות מקצועית כהוצאה מוכרת במס הכנסה

ישנם סוגי השתלמויות שונים, ובכללן השתלמויות מקצועיות, שלא בהכרח יוכרו כהוצאה הוצאה מותרת בניכוי. אחד התנאים שיש לעמוד בהם כדי שהשתלמות מקצועית תוכר כהוצאה שניתן לקזז אותה מהכנסות הנישום, הוא היכולת להוכיח תועלת עסקית שאותה השתלמות סיפקה למי שעבר אותה. השתלמות שנועדה להעשרה כללית בלבד או להנאה, לא בהכרח תוכר בתור השתלמות מקצועית הניתנת לניכוי מההכנסות.

 

הרציונל מאחורי התרת ניכוי ספרות מקצועית כהוצאה מוכרת לצורכי מס

שימור היכולות המקצועיות של עובדים, מנהלים ובעלי עסקים, ופיתוח כישורים ומיומנויות התורמים לרמת הביצועים בארגון, יכול להתבצע גם בעזרת ספרות מקצועית. גם במקרה של רכישת ספרות מקצועית, יותר ניכוי התוכן הנרכש בתור הוצאה מוכרת לצורכי מס הכנסה, ככל וניתן להוכיח שסוג הספרות שנרכש הוא אכן בעל פוטנציאל ברור לקידום הקוראים בפן העסקי ו / או המקצועי.

 

למי מגיע ניכוי השתלמות וספרות מקצועית?

ניכוי השתלמות מקצועית מההכנסות החייבות במס, יתאפשר במידה וניכר כי ההשתלמות מאפשרת לבעל העסק ו / או לעובדיו, לבצע את עבודתם בצורה מוצלחת יותר מבעבר. השתלמות מקצועית או עסקית התורמת להגדלת הפריון בעבודה יכולה בהחלט להיחשב כהוצאה מוכרת במס הכנסה, בדומה להשתלמות שבאה לסייע בשימור יכולות וידע מקצועי בתחומים המחייבים התעדכנות שוטפת.

 

ניכוי השתלמות מקצועית לשכירים

חשוב לחדד ולומר כי לא רק לבעלי עסקים וחברות מגיע ניכוי השתלמות מקצועית. במקרים מסוימים גם עובדים שכירים, עשויים בתנאים מסוימים ליהנות מהיתר לניכוי ההשתלמות המקצועית שעברו מהכנסותיהם החייבות במס.

ישנם מקרים רבים של עובדים שכירים שמופנים על ידי המעסיקים שלהם להשתלמויות מקצועיות בתחום עיסוקם או לסדנאות לרענון הידע המקצועי. במקרים כאלו, אפשרי לבחון את ההוצאה בהתאם לקריטריונים השונים שנקבעו לצורך זה, כדי להכריע אם מדובר בהשתלמות המוכרת כהוצאה מותרת בניכוי ממס.

בהקשר להוצאות לימודים והשתלמויות מקצועיות, בפסיקה קבועים כמה מבחנים מנחים שנועדו לסווג את ההשתלמות ולהכריע האם היא עומדת בקריטריונים לקבלת זיכוי ממס בגינה. באופן זה, במקרים שבהם מסתמנת בעיה בסיווג ההשתלמות, יש לבדוק האם ההשתלמות הייתה חיונית למילוי תפקידו של העובד שהשתתף בה, האם במבחן התוצאה ההשתלמות תרמה לשיפור בביצועיו ובתפוקתו של אותו עובד, וכן – האם ההשתלמות תרמה להגדלת הרווחים של המעסיק שהפנה אליה את העובד או שמדובר היה במעין צ'ופר שנועד להנאת העובד, שאין בו תועלת עסקית של ממש.

 

האם ההוצאות הנלוות להשתלמות מקצועית הן הוצאה מוכרת לצורכי מס?

הוצאות נלוות להשתלמויות מקצועיות, שמעסיקים מארגנים באופן מרוכז עבור עובדיהם, כדוגמת שהייה בבית מלון במסגרת השתלמות בת כמה ימים, ניתנות לניכוי כהוצאה מוכרת. זאת ככל שהלינה במלון היוותה חלק בלתי נפרד מההשתתפות בהשתלמות. אולם הניכוי מוגבל להוצאות השהייה במלון בלבד ולא יתאפשר עבור הוצאות עקיפות כגון אירוח של בני משפחה במלון.

בסיכומו של דבר, השתלמויות מקצועיות שנועדו לשימור הידע המקצועי בארגון, לעדכונו ורענונו – יוכרו במלואן כהוצאה מותרת בניכוי. מנגד, ככל וההשתלמות אינה נוגעת במישרין לעבודת העובד אלא באה לספק לו השכלה בתחום חדש – ההכשרה לא תוכר בתור הוצאה ברת ניכוי.

 

באילו תנאים ניתן לדווח על ספרות מקצועית כהוצאה מוכרת לצורכי מס?

תנאי הסף שמאפשר לדווח על ספרות מקצועית כהוצאה מוכרת במס, הוא שמדובר יהיה בספרות שנרכשת לשימוש עסקי. ישנם גם מקרים מסוימים שבהם גם עובדים שכירים שעובדים מביתם, יהיו זכאים להחזרי מס בגין ספרות מקצועית. זאת במידה ומי שנשא בהוצאה בגין הספרות המקצועית היה העובד עצמו ולא המעביד. ישנם מקרים ספציפיים שבהם גם רכישת עיתונות מקצועית עשויה להיחשב כספרות מקצועית המזכה בהחזרי מס בכפוף לסייגים מסוימים.

חשוב לדעת כי במקרים שהוצאות הספרות המקצועית הן גבוהות, קבועות או נפרשות על פני תקופה ארוכה, ניתן לעיתים לפרוש גם את הניכויים על פני טווח זמן ארוך. במקרים כאלו יופחתו ההוצאות על פי מדד שנתי של 15 אחוזים, לאורך השנים ובכפוף לנסיבות.

 

בשורה התחתונה

במידה ואתם בעלי עסק עצמאי, חברה, או שכירים שעוברים הכשרות מקצועיות לעיתים קרובות, ייתכן ואתם זכאים לקבלת החזרי מס בגין ניכוי השתלמות וספרות מקצועית. לשם בדיקת זכאותכם מומלץ לפנות לייעוץ מס מקצועי ולברר אם גם לכם מגיע ניכוי השתלמות וספרות מקצועית.

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד,