fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 1516 – בקשה לפטור ממס

חוקי המיסוי במדינת ישראל מגדירים כי אנשים בעלי אחוזי נכות שעולה על 89% עשויים להיות זכאים לקבלת פטור ממס הכנסה. לצורך הגשת בקשה לפטור ממס יש למלא את טופס 1516 ולהגישו לרשות המיסים. להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מי רשאי להגיש טופס 1516?

טופס 1516 מיועד למי שלאחר קיומה של וועדה רפואית בנושא המוגבלויות או המחלה שלו התקבלה החלטה להעניק לו אחוזי נכות העולים על 89%. הטופס עצמו הינו טופס להגשת בקשה לפטור ממס ולא לבקשה לקיומה של וועדה רפואית בנושא אחוזי הנכות.

במקרים בהם טרם נקבעו אחוזי נכות לצרכי פטור ממס יש להגיש טופס 169 א' ובו הצהרה על הסיבות לקבלת אחוזי נכות. חשוב לשים לב, האם אחוזי הנכות ניתנו לתקופה (בשל מחלה בעלת טיפול) או לצמיתות (בשל מחלה ללא ריפוי), בהתאם לכך ייתכן ותדרשו להגיש טופס זה בכל שנת מס.

 

מה הטופס מכיל?

טופס 1516 אינו מכיל את הפירוט של הסיבות בגינן נדרשת קבלת אחוזי הנכות אלא הוא מכיל את מציג את המידע האבסולוטי על אחוזי הנכות שהתקבלו וזאת בפירוט לפי סוג החוק שבגינו ניתנו אחוזי הנכות (לדוגמה חוק הביטוח הלאומי או חוק הנכים).

בסעיף הבא מופיע פירוט של כלל ההכנסות המחייבות במס ואשר עליהן מתבקש הפטור ממס. בסעיף זה יש לפרט הכנסות משכר או קצבה הניתן על ידי מעסיק, מידע על הכנסות מעסק או מקבלת שכר דירה וכל הכנסה נוספת קיימת.

בסעיף ג' ניתן לבקש זימון לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות, בין אם מדובר על פנייה ראשונה או על פנייה נוספת לאחר קבלת החלטה של וועדה רפואית קודמת. בטופס זה פירוט הסיבה לבקשה לוועדה רפואית נעשה בכתב בלבד ואין פירוט משמעותי של הסיבות.

  • אילו מסמכים נלווים יש לצרף – לצורך הגשת טופס 1516 נדרש לצרף את הפרוטוקול הרפואי המקורי מהוועדה הרפואית בה נקבעו אחוזי הנכות שבגינם עלתה הבקשה לפטור ממס.
  • כיצד ניתן להגיש את הבקשה – את הטופס ניתן לשלוח באמצעות דואר אל סניף מס הכנסה הקרוב למגורכם. נוסף לכך, ניתן להגיש את הבקשה באופן ישיר בסניף מס ההכנסה.
על מה עברנו עד עכשיו?