fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 1322 – נספח ג'

חלק גדול מהעצמאיים ומהחברות סוחרים בשוק ההון, באופן הזה הם מגדלים את הרווחים של החברה וזאת בנוסף להכנסות החברה (או של העצמאי) מהתחום העיסוק עצמו. בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה נדרש להגיש גם את טופס 1322 נספח ג' בתור הצהרה על רווח הון מניירות ערך סחירים באותה שנת מס. להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מי נדרש להגיש טופס 1322 נספח ג'?

טופס רווח הון מניירות ערך סחירים כשמו כן הוא, מדובר על ההצהרה בנוגע לרווחים (או הפסדים) של יחיד בתחום שוק ההון בשנת המס הרלוונטית. בדרך כלל טופס זה מוגש בצירוף לטופס 1301 המהווה את טופס הצהרת ההכנסות של עצמאי.

 

מה מכיל הטופס

טופס 1322 נספח ג' מפרט את המכירות והקניות של ניירות ערך. בחלק הראשון שלו מופיעים פרטי המכירות: שם המוכר, מספר תיק, בעלות נייר הערך ופרטים על ניכוי המס אודות אותו נכס. בסעיף השני מופיע פירוט של חשבונות מהם נוכה מס במקור. המידע כאן כולל את שם המנכה ואת פרטי חשבון הבנק.

לסעיף זה יש לצרף טפסי 867 א' וב'. בסעיף השלישי מופיע פירוט של ההכנסה מניירות הערך ובאת בחלוקה לפי שיעור ההכנסה ובקיזוז הפסדי הון מסוגים שונים (מניירות ערך או שאינם מניירות ערך). את הרווחים ממכירת ניירות הערך ניתן לקזז עם הפסדים מריבית ודיבידנדים.

 

עד מתי נדרש להגיש טופס 1322

טופס רווח הון מניירות ערך סחירים מוגש ביחד עם טופס 1301 ולכן חלים עליו כלל הכללים החלים על טופס זה. באופן עקרוני מרבית העצמאיים נדרשים להגיש את הטופס עד לסוף חודש אפריל של שנת המס העוקבת לשנת המס עליה הטופס מוגש.

חשוב לזכור שאי הגשה של הצהרות ההכנסה לעצמאיים בליווי כלל המסמכים הנדרשים והרלוונטיים לאותו עצמאי ולשנת המס שהסתיימה מהווה עבירה פלילית. על כן, רשות המיסים מאפשרת גישה נרחב למידע הרלוונטי אודות אופן הגשת הטפסים השונים, אודות דרך המילויים שלהם ואודות החזרי המס. מומלץ מאוד להשתמש במידע הזה ובמידת הצורך לפנות לרואה חשבון מקצועי ולשכור את שירותיו לצורך ביצוע הדוחות השונים.

על מה עברנו עד עכשיו?