fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 1301 – דוח שנתי לעצמאיים

שכירים מדווחים על ההכנסות שלהם כל חודש באמצעות תלוש השכר שלהם ולפי כך מחושב אחוז המס שנדרש מהם לשלם. לעומתם עצמאיים אינם מקבלים תלוש שכר ומס ההכנסה שהם צריכים לשלם תלוי בהכנסות הכלליות של העסק שלהם במהלך כל שנת המס. כדי לחשב את המס שעליהם לשלם ולהצהיר על ההכנסות שלהם עליהם להגיש דוח שנתי לעצמאיים באמצעות הגשת טופס 1301. להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מי צריך להגיש טופס 1301?

בכלליות ניתן להגדיר כי כל מי שהוא עצמאי (ולא מוגדר כחברה) נדרש להגיש דוח שנתי לעצמאיים. אך נוסף אליהם גם מי שכירים מסוימים עשויים להידרש להגיש טופס 1301, למשל במקרה של הכנסות כבעלי שליטה בחברה.

 

מהו תאריך הגשת הטופס?

מדובר בטופס שיש להגיש אחת לשנה בתום שנת המס. מרבית העסקים נדרשים להגיש את הדו"ח עד ל-30 באפריל של שנת המס העוקבת. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן להגיש את הדו"ח במועד מאוחר יותר וזאת בהתאם להנחיות של רשות המיסים. חשוב לדעת כי אי הגשה של הטופס במועד הנקוב נחשבת לעבירה פלילית.

 

מה הדו"ח מכיל?

כשמו כן הוא, מדובר על דוח המעיד על ההכנסות, ההוצאות והניכויים של העצמאיים לאורך שנת המס המדוברת. ולכן בכלליות הטופס כולל הצהרה ופירוט של נתונים אלו. כמו כן, דוח שנתי למס הכנסה ניתן להגיש בתור זוג (במקרה של זוג נשוי או ידועים בציבור) או כיחיד.

בחלק הראשון של הדו"ח יהיה עליכם להצהיר על הכנסות כלליות שלכם או של בני זוגכם בכל תחומי החיים, למשל, הכנסה מנכסים בחו"ל, הכנסה מניירות ערך או הכנסה מפעילות באינטרנט.

בחלק השני ישנו פירוט של הפרטיים האישיים שלכם ושל בני זוגכם, כאן גם תדרשו לבחור מי יהיה מוגדר בתור בן הזוג הרשום. בסעיף זה תדרשו גם לתת מספר חשבון בנק, למקרה בו יתבצע החזר מס.

בסעיף הבאים תדרשו להצהיר על כלל ההכנסות שלכם בין אם מדובר על הכנסות מיגיעה אישית או הכנסות חייבות אחרות (במס רגיל או במס מיוחד). לאחר ההצהרה על כלל ההכנסות תדרשו להציג גם את הניכויים שמגיעים לכם, בין אם בשל נקודות זכות למס או בשל פרמטרים הקשורים לעסק עצמו.

על מה עברנו עד עכשיו?